واحد سازمانی
مهدی  درویش
نام کارمند :مهدی نام خانوادگی:درویش
سمت سازمانی :کاشناس نقشه برداری شماره تماس :