واحد سازمانی
رحیم حسن پور
نام کارمند :رحیم نام خانوادگی:حسن پور
سمت سازمانی :کارشناس عمران (کنترل پروژه ) شماره تماس :