واحد سازمانی
پریسا آقاجانپور
نام کارمند :پریسا نام خانوادگی:آقاجانپور
سمت سازمانی :کارشناس طرح تفصیلی شهرسازی2 شماره تماس :