واحد سازمانی
فرهاد حسینی تبریزی
نام کارمند :فرهاد نام خانوادگی:حسینی تبریزی
سمت سازمانی :کارشناس عمران (امور امانی ) شماره تماس :