واحد سازمانی
علی حسن زاده
نام کارمند :علی نام خانوادگی:حسن زاده
سمت سازمانی :مسئول امور حفاری و جابجایی تاسیسات شماره تماس :