واحد سازمانی
جعفر احتشام
نام کارمند :جعفر نام خانوادگی:احتشام
سمت سازمانی :کارشناس تاسیسات شماره تماس :