واحد سازمانی
میر عبداله مرتضوی
نام کارمند :میر عبداله نام خانوادگی:مرتضوی
سمت سازمانی :کارشناس عمران شماره تماس :