واحد سازمانی
اکبر اوردیخانی
نام کارمند :اکبر نام خانوادگی:اوردیخانی
سمت سازمانی :کنترل پرونده شماره تماس :