واحد سازمانی
نادر فلاح
نام کارمند :نادر نام خانوادگی:فلاح
سمت سازمانی :مسئول دفتر معاونت خدمات شهری و اجرایی شماره تماس :