واحد سازمانی
روح الله سهرابی
نام کارمند :روح الله نام خانوادگی:سهرابی
سمت سازمانی :معاون خدمات شهری شماره تماس :