واحد سازمانی
رسول عزیزی
نام کارمند :رسول نام خانوادگی:عزیزی
سمت سازمانی : مسئول امور شهر و نظارت بر پیمان های خدمات شهری شماره تماس :