واحد سازمانی
ابراهیم  آقابالایی بقایی
نام کارمند :ابراهیم نام خانوادگی:آقابالایی بقایی
سمت سازمانی :معاون مالی و اقتصادی شماره تماس :