واحد سازمانی
عباسعلی شهناز غازانی
نام کارمند :عباسعلی نام خانوادگی:شهناز غازانی
سمت سازمانی :مسئول عوارض و مشاغل شماره تماس :