واحد سازمانی
ابوالفضل ذکریا زاده
نام کارمند :ابوالفضل نام خانوادگی:ذکریا زاده
سمت سازمانی :مدیر بحران شماره تماس :