واحد سازمانی
ابوالفضل زکریا زاده
نام کارمند :ابوالفضل نام خانوادگی:زکریا زاده
سمت سازمانی : مسئول فضای سبز شماره تماس :