واحد سازمانی
پریسا سلمانی نگارستانی
نام کارمند :پریسا نام خانوادگی:سلمانی نگارستانی
سمت سازمانی :ناظر فضای سبز 1 شماره تماس :