واحد سازمانی
مقصود سلطانی
نام کارمند :مقصود نام خانوادگی:سلطانی
سمت سازمانی :مامور فنی شهرسازی 1 شماره تماس :