واحد سازمانی
کریم ساعد
نام کارمند :کریم نام خانوادگی:ساعد
سمت سازمانی :کارشناس قراردادها شماره تماس :