واحد سازمانی
فرهاد شرفخواه
نام کارمند :فرهاد نام خانوادگی:شرفخواه
سمت سازمانی :مامور فنی شهرسازی 2 شماره تماس :