واحد سازمانی
حیدر نجفی
نام کارمند :حیدر نام خانوادگی:نجفی
سمت سازمانی :مسئول تشخیص مزاحمت وساماندهی مشاغل شهری شماره تماس :