واحد سازمانی
علی  خلیلی
نام کارمند :علی نام خانوادگی:خلیلی
سمت سازمانی :مسئول تخلفات ساختمانی وسد معبر شماره تماس :