واحد سازمانی
حامد مشهوری آفاق
نام کارمند :حامد نام خانوادگی:مشهوری آفاق
سمت سازمانی :مسئول دفتر شهرسازی شماره تماس :