واحد سازمانی
علی  نکو
نام کارمند :علی نام خانوادگی:نکو
سمت سازمانی :مسئول ماشین آلات شماره تماس :