واحد سازمانی
نام کارمند :فائزه نام خانوادگی:میر صمدی
سمت سازمانی : شماره تماس :