واحد سازمانی
قربان شیرزاد
نام کارمند :قربان نام خانوادگی:شیرزاد
سمت سازمانی :مسئول تاسیسات شماره تماس :