واحد سازمانی
وحید حسین زاده
نام کارمند :وحید نام خانوادگی:حسین زاده
سمت سازمانی :مسئول تنظیم اسناد امور مالی شماره تماس :